มีผลลัพธ์

สายตรงเทศบาล

หน้าหลัก >สายตรงเทศบาล

สำนักปลัด/กองศึกษา/กองคลัง
เบอร์สำนักงานโทร 034-468061 Fax.034-468060
เบอร์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองช่าง โทร 034-410520

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร หมายเหตุ
1 ปลัดเทศบาล จ่าเอกสุวิทย์ ฉ่ำคร้าม - -
2 รองปลัดเทศบาล - - -
3 หัวหน้าสำนักปลัด นายมนัส โพธิ์เทศ 0898191656 -
4 หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายภสุ วงษ์ทวีโชค 0953091765 -
5 หัวหน้าฝ่ายป้องกัน นายจารุพงศ์ ปิ่นสุภา 0806508538 -
6 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ - - -
7 รก.ผู้อำนวยการกองศึกษา - - -
8 ผู้อำนวยการกองช่าง นายเอกลักษณ์ อิทเกษร - -
9 ผู้อำนวยการกองคลัง นางสิริลักษณ์ ฉัตรทอง - -
10 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ น.ส.กัญญ์วรา รัตนะมะสะ 0822446693 -

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปลา อยู่เวรยามตลอด 24 ชม.
อาคารป้องกันฯ โทร 034468061 ต่อ 17

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร หมายเหตุ
1 หัวหน้าเวรป้องกันฯ นายสามารถ อินทะจักร 0943061667 -
2 หัวหน้าเวรป้องกันฯ นายโยธิน เนียมมณี 0860699178 -

เบอร์โทรสายตรง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ลำดับ เบอร์โทร
1 034 - 468177