มีผลลัพธ์

คณะผู้บริหาร

หน้าหลัก >คณะผู้บริหาร

สมาชิกเขต 1

นางสาวกณิกนันท์ คงศิลป

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นายสายชล หุ่นลำภู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นางสาวกุลจิรา สังข์ทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นายไพโรจน์ ต้นสำโรง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นายไกรศร พะยานอน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นายเฉลิมพร ขาวพุ่ม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

สมาชิกเขต 2

นางสาวอรณิชา โพธิ์อบ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายสมศักดิ์ ขันจำนงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายคมสันติ์ พลายวัตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายศุภนิมิต อยู่หุ่น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายอำนาจ ปั่นโพชา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายถาวร วงศ์สาคร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2