มีผลลัพธ์

สมาชิกสภา

หน้าหลัก >สมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา

นายถาวร วงศ์สาคร

ประธานสภา

นายศุภนิมิต อยู่หุ่น

รองประธานสภา

สมาชิกเขต 1

นายไกรศร พะยานอน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นายสายชล หุ่นลำภู

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นางสาวกณิกนันท์ คงศิลป

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นางสาวกุลจิรา สังข์ทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นายเฉลิมพร ขาวพุ่ม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

นายเจตนันท์ ขันจำนงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 1

สมาชิกเขต 2

นายถาวร วงศ์สาคร

ประธานสภา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายสมศักดิ์ ขันจำนงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายศุภนิมิต อยู่หุ่น

รองประธานสภา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายคมสันติ์ พลายวัตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายอำนาจ ปั่นโพชา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2

นางสาวอรณิชา โพธิ์อบ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
เขตเลือกตั้งที่ 2