มีผลลัพธ์

คู่มือปฏิบัติราชการ

หน้าหลัก >คู่มือปฏิบัติราชการ

คู่มือปฏิบัติราชการ

ลำดับ รายละเอียด
1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
2 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบางปลา
4 มาตรฐานการรับคำขอและพิจารณาคำขอ
5 ประชาสัมพันธ์จริยธรรมข้าราชการ
6 ประชาสัมพันธ์วินัยข้าราชการ
7 คู่มือสำหรับผู้รับบริการงานรับเรื่องร้องเรียน
8 คู่มือสำหรับผู้รับบริการจดทะเบียนพาณิชย์และยื่นแบบแสดงรายการภาษี
9 คู่มือสำหรับผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
10 คู่มือสำหรับผู้รับบริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
11 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ