มีผลลัพธ์

เทศบัญญัติงบประมาณ

หน้าหลัก >เทศบัญญัติงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ รายละเอียด
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง ตลาด พ.ศ.2558
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2544