มีผลลัพธ์

แผนพัฒนาเทศบาล

หน้าหลัก >แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา

ลำดับ รายละเอียด
1 รายงานเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2566
2 รายงานการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 3/2566
3 รายงานเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2566
4 รายงานการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 2/2566
5 รายงานเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566
6 รายงานการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1/2566
7 รายงานการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3/2565
8 รายงานการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565
9 รายงานการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565
10 รายงานการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
12 รายงานการเพิ่มเติมแผน พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 5/2564
13 รายงานการเพิ่มเติมแผน พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2563
14 รายงานการเปลี่ยนแปลงแผน พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3/2563
15 รายงานการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 3/2563 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
16 รายงานการเพิ่มเติมแผน พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2563
17 รายงานการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2563
18 รายงานการแก้ไขแผน พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2562
19 รายงานการแก้ไขแผน พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2562
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)