มีผลลัพธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หน้าหลัก >แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายละเอียด
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564)