มีผลลัพธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หน้าหลัก >แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายละเอียด
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564)