มีผลลัพธ์

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และประจำปีงบประมาณ

หน้าหลัก >รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และประจำปีงบประมาณ
ลำดับ รายละเอียด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561