มีผลลัพธ์

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และประจำปีงบประมาณ

หน้าหลัก >รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และประจำปีงบประมาณ
ลำดับ รายละเอียด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
3 แบบฟอร์ม ITA-o16
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561