มีผลลัพธ์

งบแสดงฐานะการเงิน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าหลัก >งบแสดงฐานะการเงิน

รับรองรายงานงบการเงินประจำปี

รายการงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ รายละเอียด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
2 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4) เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1) เดือนตุลาคม-ธันวาคม2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1 - 2) ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
11 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ปีงบประมาณ 2564
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสสาม) เมษายน - มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
13 งบแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาส 1 - 2) (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564
14 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก)
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสสอง) มกราคม-มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
17 สรุปรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ปีงบประมาณ 2563
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) กรกฎาคม-กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
19 งบแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายจากเงินรายรับ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2563
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) มกราคม-มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
21 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) กรกฎาคม-กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) เมษายน-มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
24 งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายจากเงินรายรับ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
26 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561