มีผลลัพธ์

งบแสดงฐานะการเงิน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าหลัก >งบแสดงฐานะการเงิน

รับรองรายงานงบการเงินประจำปี

รายการงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ รายละเอียด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4) เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1) เดือนตุลาคม-ธันวาคม2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 1 - 2) ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
12 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ปีงบประมาณ 2564
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสสาม) เมษายน - มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
14 งบแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาส 1 - 2) (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564
15 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก)
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสสอง) มกราคม-มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
18 สรุปรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม ปีงบประมาณ 2563
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) กรกฎาคม-กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
20 งบแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายจากเงินรายรับ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2563
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) มกราคม-มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
22 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) กรกฎาคม-กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
24 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) เมษายน-มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
25 งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายจากเงินรายรับ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
27 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561