มีผลลัพธ์

วิสัยทัศน์และนโยบาย

หน้าหลัก >วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการสาธารณะเพื่อชุมชน และบริหารจัดการที่ดีเสริมสร้างศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ

มาตรการ