มีผลลัพธ์

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หน้าหลัก >เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

รายการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ลำดับ รายละเอียด
1 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 การสร้างขวัญและกำลังใจ
7 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลวิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ.2565
8 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2564
9 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2563
10 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2562
11 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 2561
12 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลวิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564
13 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2565
14 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
15 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 – 2566
16 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561 – 2563
17 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
18 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
19 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
20 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
21 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
22 ประกาศประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดสรรบุคลากร
23 แผนผังหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ
24 แผนผังหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป
25 ศูนย์รวบรวมความรู้สำหรับบุคลากร เทศบาลตำบลบางปลา