มีผลลัพธ์

นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

หน้าหลัก >นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ลำดับ รายละเอียด
1 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy พ.ศ. 2567
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3 ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับปี พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย)
4 Announcement of Bang Pla Subdistrict Municipality: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) 2024
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566
7 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. 2566
8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
10 รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
14 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
15 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานฯ (รอบ12 เดือน ปี พ.ศ.2566)
16 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานฯ (รอบ6เดือนแรก ปี พ.ศ.2566)
17 2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
18 2565 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปลา
19 2565 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
20 2565 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
21 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
22 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
23 2564 รายงานผลดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงระบบการทำงานและแนวทางเพิ่มเติม
24 2564 มาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการทำงาน และมาตรการอื่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
25 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
26 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
27 2563 มาตรการเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลบางปลา
28 2563 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
29 2563 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
30 2562 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
31 2562 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
32 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
33 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการและกลไกการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
34 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
35 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
36 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
37 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ