มีผลลัพธ์

นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

หน้าหลัก >นโยบาย ข้อบังคับ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ลำดับ รายละเอียด
1 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
2 รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
5 2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
6 2565 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปลา
7 2565 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
8 2565 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
9 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
10 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
11 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
12 2564 รายงานผลดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงระบบการทำงานและแนวทางเพิ่มเติม
13 2564 มาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการทำงาน และมาตรการอื่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
14 2564 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
15 2564 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
16 2563 มาตรการเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลบางปลา
17 2563 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
18 2563 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
19 2562 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
20 2562 ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
21 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
22 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการและกลไกการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
23 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
24 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
25 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
26 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ